Powrót do serwisu MOSiR:
MOSiR

RALK - Sezon 2023/24

Współpracujemy z:
Sfera TV


Regulamin

Regulamin Rudzkiej Amatorskiej Ligi Koszykówki 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej

 

 

 §1. ORGANIZATOR ROZGRYWEK

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.

ul. Hallera 14a, Ruda Śląska 41-709

tel. 342-33-50, fax. 248-66-54.

 

§2. MIEJSCE, TERMINY ORAZ SYSTEM ROZGRYWEK

1. Hala sportowa MOSiR w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Hallera 16b.

2. Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z systemem i terminarzem rozgrywek zatwierdzonym przez MOSiR Ruda Śląska.

3. System rozgrywek i jego terminarz zostaną ostatecznie zatwierdzone po potwierdzeniu przez drużyny uczestnictwa w rozgrywkach i podane do wiadomości w komunikacie niezwłocznie po spotkaniu organizacyjnym.

 

§3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROZGRYWEK

1. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail ralkbasketball@gmail.com 

2. Potwierdzenie udziału w rozgrywkach przed spotkaniem organizacyjnym - przesłanie na adres e-mail ralkbasketball@gmail.com szczegółowo wypełnionej karty zespołu.

3. Szczegóły dotyczące procedur zgłoszeniowych drużyn określają komunikaty przedsezonowe wydawane przez organizatora ligi. 

4. W przypadku dużej liczby chętnych drużyn pierwszeństwo w udziale w rozgrywkach mają drużyny, które w poprzednim sezonie uczestniczyły w rozgrywkach i nie zostały z nich wykluczone.

5. W pozostałych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej weryfikacji drużyn, tym samym do odrzucenia zgłoszenia drużyny.

7. Przybycie na spotkanie organizacyjne, na którym obecność kierowników drużyn jest obowiązkowa.

8. Przedstawienie na spotkaniu organizacyjnym dokumentu potwierdzającego wpłatę wpisowego za udział w rozgrywkach.

9. Wysokość wpisowego określa komunikat przedsezonowy. 

10. Brak zaległości finansowych zespołów wobec organizatora powstałych w sezonach poprzednich.

 

§4. OBOWIĄZKI DRUŻYNY I ZAWODNIKÓW

1. Drużyny zobligowane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz terminarza rozgrywek.

2. Drużyna musi posiadać kierownika, który będzie odpowiedzialny za kontakt z organizatorami ligi oraz kierownikami pozostałych drużyn. W trakcie trwania meczu zgodnie z przepisami gry w koszykówkę za całą drużynę odpowiedzialny jest trener/ asystent trenera/ kapitan, który może ale nie musi być jednocześnie kierownikiem drużyny.

3. Drużyny muszą posiadać jednolite stroje koszykarskie (koszulki oraz spodenki) z widocznymi numerami z przodu i z tyłu koszulki. Zakres liczb jakie można stosować to cyfry od 0 do 99, jednakże każdy strój musi mieć inny numer.

4. W przypadku, gdy oba zespoły przystąpią do meczu w strojach o zbliżonej kolorystyce, jedna z drużyn otrzyma „znaczniki” jednakowego koloru.

5. Każdy uczestnik ligi (zawodnik, trener) ma obowiązek posiadania obuwia zmiennego nie pozostawiającego śladów na powierzchni boiska. W przypadku niespełnienia tego warunku zawodnik nie zostanie dopuszczony do gry.

6. Każdy uczestnik ligi wyrażający zgodę na grę w lidze (wyrażoną umieszczeniem w karcie zespołu podpisanej przez każdego zawodnika), oświadcza że zapoznał się dokładnie z Regulaminem i zgadza się z wszystkimi zapisami w Regulaminie i bierze udział w rozgrywkach na własna odpowiedzialność.

8.  Najpóźniej na 10 minut przed spotkaniem trener (kapitan) drużyny zobowiązany jest podać skład drużyny, oraz pierwszą piątkę zawodników sekretarzowi zawodów.

 

§5. PRAWA DRUŻYN I ZAWODNIKÓW

1. Drużyna w osobie kapitana ma prawo złożyć protest najpóźniej do 5 minut po zakończeniu spotkania (pisemnie na odwrocie oryginału protokołu meczu).

2. Każda drużyna ma prawo do rozwieszenia 1 bannera reklamowego w dniu rozgrywania meczy.

3. W przypadku chęci, bądź potrzeby zmiany terminu meczu kierownicy drużyn zainteresowanych zobowiązani są do ustalenia indywidualnie między sobą nowego terminu meczu. Mecze zamieniamy sposobem "termin za termin", nie ma możliwości rozegrania meczu w innych godzinach niż jest to w terminarzu. Nowy termin musi zostać przekazany organizatorom ligi nie później niż 7 dni przed planowanym terminem meczu.

 

§6. DRUŻYNY

1. Drużyna musi składać się z minimum 5, a maksymalnie 14 zawodników wpisanych do karty zespołu. Przy czym podczas jednego meczu skład dużyny może liczyć maksymalnie 12 zawodników.

2. Członkami drużyny (zawodnikami) mogą być wyłącznie amatorzy nie zgłoszeni do rozgrywek prowadzonych przez PZKosz, ŚlZKosz, a także inne Wojewódzkie Związki Koszykówki, ani podobne organizacje w innych krajach.

3. Status amatora uzyskują osoby, które w danym sezonie nie są zgłoszone do rozgrywek PZKosz, ŚlZKosz, a także innych Wojewódzkich Związków Koszykówki, ani podobnych organizacji w innych krajach.

4. Każdy zawodnik zgłoszony do rozgrywek musi mieć ukończone 14 lat. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18-ego roku życia muszą dostarczyć organizatorom pisemną zgodę rodziców.

5. Jeden zawodnik może reprezentować tylko 1 drużynę jednocześnie.

6. Do 1 kolejki istnieje możliwość zmian w zgłaszanym składzie drużyny bez żadnych ograniczeń.

7. Do zakończenia rundy zasadniczej drużyny posiadają prawo uzupełniania składu zespołu w przypadku posiadania wakatów w liście zawodników.

8. Po spotkaniu organizacyjnym, a do dnia zakończenia 4 kolejki rozgrywek, drużyny posiadają prawo dokonania dwóch zmian w składzie drużyny. Zmian w składzie można będzie również dokonać w przerwie między rundami.

9. Przez zmianę w składzie zespołu rozumie się wykreślenie ze zgłoszonego składu zawodnika, który rozegrał przynajmniej jeden mecz w sezonie i wpisanie w jego miejsce innego.

10. Zawodnika, który nie rozegral ani jedego spotkania w sezonie do konca rundy zasadniczej można w dowolnym momencie wykreślić. 

11. Transfer/przejście zawodnika z drużyny RALK do innej drużyny RALK nie powoduje zmniejszenia ilości możliwych do dokonania zmian w skaldzie tylko w zespole, z którego zawodnik został oddany, a w jego miejsce nie wpisano innego zawodnika.

12. Drużyna ma prawo zgłosić do rozgrywek trenera i asystenta trenera, które to osoby nie zostaną zgłoszone do rozgrywek jako zawodnicy i nie będą miały prawa występować jako zawodnicy podczas meczu.

13. Zastrzeżenia o których mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu mają również zastosowanie  w stosunku do trenera/asystenta trenera.

14. W trakcie meczu, funkcję trenera lub asystenta trenera może pełnić jedynie osoba zgłoszona do rozgrywek przez drużynę z zastrzeżeniem pkt. 8 i 11 niniejszego paragrafu.

15. Jeśli drużyna zgłosiła do rozgrywek trenera i asystenta trenera, tylko te zgłoszone osoby mogą podczas meczu pełnić funkcję trenera i asystenta trenera.

16. Wszystkie osoby nie wymienione w protokole zawodów jako zawodnicy bądź trenerzy drużyn proszone są o zajęcia miejsca na trybunach. Dzieci nie mogą przebywać na ławce ani płycie boiska podczas meczu.

 

§7. WERYFIKACJA I PROTESTY

1. Weryfikację zawodów oraz rozpatrywanie protestów przeprowadza organizator na podstawie protokołu spotkań, a także opinii swoich przedstawicieli będących na meczu, sędziów spotkania i zainteresowanych stron.

2. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia protestu w terminie 7 dni od daty złożenia  i powiadomienia obu stron.

3. Protesty dotyczące przebiegu zawodów muszą być zgłoszone do protokołu i podpisane przez kapitana drużyny.

4. W przypadku, gdy drużyna wycofa się w trakcie rozgrywek weryfikacja meczów będzie następująca:

a) jeżeli drużyna nie odbyła do chwili wycofania więcej niż połowy zaplanowanych spotkań, wyniki wszystkich spotkań zostają anulowane, a tabelę klasyfikacji rozgrywek sporządza się bez tej drużyny,

b) jeżeli drużyna odbyła do chwili wycofania więcej niż połowę zaplanowanych spotkań, wyniki odbytych spotkań zostają utrzymane, natomiast kolejne spotkania zostaną zweryfikowane jako walkowery 20:0 na korzyść przeciwników z punktacją w tabeli klasyfikacji rozgrywek 0 dla zespołu, który się wycofał, natomiast 2 punkty dla przeciwników tego zespołu.

5. W przypadku, gdy drużyna zostanie wykluczona w trakcie rozgrywek wszystkie mecze tej drużyny zostają anulowane, a tabelę klasyfikacji rozgrywek sporządza się bez tej drużyny.

6. Kolejność w tabeli będzie ustalana na podstawie oficjalnych przepisów FIBA regulujących tę kwestie.

Klasyfikację drużyn ustala się na podstawie punktów, zgodnie z zapisem zwycięstw i porażek, a mianowicie

dwa (2) punkty za każdy wygrany mecz, jeden (1) punkt za każdy przegrany mecz (włącznie z przegranymi

wskutek braku zawodników) i zero (0) punktów za mecz przegrany walkowerem.

Niniejsza procedura ma zastosowanie we wszystkich rozgrywkach rozgrywanych systemem każdy z każdym (mecz i rewanż).

Jeżeli dwie lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie, to o kolejności miejsc decyduje(-ą) wynik(-i) meczu(-ów) pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według poniższych zasad, w następującej kolejności:

• Decyduje większa różnica koszy zdobytych i straconych w meczach pomiędzy tymi drużynami.

• Decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy tymi drużynami.

• Decyduje większa różnica koszy zdobytych i straconych we wszystkich meczach w danej grupie.

• Decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie.

7. Zawody zostaną zweryfikowane jako walkower gdy:

a) drużyna z własnej winy nie stawi się na mecz lub spóźni się więcej niż 10 minut,

b) drużyna stawi się do rozpoczęcia spotkania z mniejszą liczbą zawodników niż 5,

c) drużyna odmawia gry pomimo poinstruowania przez sędziego głównego, aby grę podjęła,

d) drużyna zejdzie z boiska i odmówi dalszej gry,

e) drużyna nie posiada jednolitych strojów koszykarskich i odmawia wypożyczenia „znaczników”.

f) w drużynie wystąpi zawodnik nieuprawniony,

g) zawodnik po otrzymaniu faulu dyskwalifikującego nie zejdzie do szatni w ciągu 3 minut.

8. W momencie gdy na parkiecie pozostanie mniejsza ilość zawodników niż 2 jednej drużyny mecz zostaje PRZERWANY (nie jest traktowany jak walkower) z następującymi konsekwencjami:

I. jeśli w momencie przerwania meczu prowadziła drużyna, przez którą zawody zostały przerwane wynik końcowy meczu zostanie zweryfikowany do stanu 20:0 dla drużyny pozostającej w odpowiedniej ilości graczy. Punktacja w takim przypadku jak przy rozegranym meczu, czyli 2pkt dla zwycięzców 1 dla pokonanych;

II. jeśli w momencie przerwania meczu prowadziła drużyna nie zawiniającą przerwaniu zawodów, jako wynik końcowy traktowany jest wynik który został zapisany w protokole w momencie przerwania spotkania - punktacja jak wyżej;

III. jeśli w momencie przerwania meczu był wynik remisowy wówczas zatwierdzony zostaje wynik 20:0 dla drużyny pozostającej w odpowiedniej ilości graczy - punktacja jak wyżej.

9. Drużyna przegrywająca mecz walkowerem w seriach play-off przegrywa całą serię walkowerem, bez względu na wynik poprzedniego meczu danej serii.

 

§8. SĘDZIOWIE

1. Mecz sędziuje 2 sędziów na boisku oraz sędziowie funkcyjni:

a) mierzący czas gry i czas 24 sekund,

b) protokolant statystyk.

2. Mecze wyznaczone przez organizatorów będzie sędziowało 3 sędziów boiskowych.

3. Sędziów do każdego meczu deleguje, działający z ramienia organizatora referent obsad.

 

§9. PRZEPISY GRY

Spotkania rozgrywane będą zgodnie z aktualnymi przepisami gry w koszykówkę zatwierdzonymi przez Polski Związek Koszykówki z następującymi zmianami lub uzupełnieniami:

1. Zegar zatrzymywany będzie tylko:

a) na czas wykonywania rzutów osobistych (zatrzymanie czasu w chwili pokazania przez sędziego sygnału „rzuty wolne”),

b) w ostatnich 24 sekundach kwart I, II oraz III zgodnie z przepisami gry w koszykówkę,

c)  w ostatnich 2 minutach IV kwarty zgodnie z przepisami gry w koszykówkę,

d) przerwy na żądanie wziętej przez którąś z drużyn,

e) na żądanie sędziego.

2. Ponadto w każdej dogrywce pomiar czasu gry będzie prowadzony jak w kwarcie IV meczu.

3. W meczu może uczestniczyć maksymalnie 12 zawodników każdej z drużyn.

4. Zawody rozpoczyna co najmniej 5 zawodników każdej z drużyn (jest to warunek konieczny i bezwzględnie przestrzegany),

5. Zawody kończą się w momencie, gdy na parkiecie zostało mniej niż 2 zawodników  z jednej z drużyn (mecz przerwany).

6. W Rudzkiej Amatorskiej Lidze Koszykówki nie ma strzałki wskazującej gry w przypadku sytuacji rzutu sędziowskiego. Na rozpoczęcie meczu, każdej dogrywki oraz w sytuacjach rzutu sędziowskiego zostanie wykonany podrzut sędziowski.

 

§10. KARY I OPŁATY

1. Drużyna i osoby z nią związane winne zniszczenia obiektu lub wyposażenia hali, w której rozgrywane są zawody ponoszą koszty związane z jej naprawą, a drużyna i osoby z nią związane, zostanie dożywotnio wykluczona z ligi.

2.  W przypadku, gdy sędzia prowadzący zawody stwierdzi, że osoba przebywająca na boisku lub na ławce rezerwowych jest pod wpływem alkoholu bądź zachowuje się w sposób agresywny lub sprzeczny z dobrymi obyczajami, ma on prawo nakazać opuścić obiekt przez tą osobę. Gra zostanie wznowiona dopiero po opuszczeniu przez winowajcę pola gry. Czas na wykonanie tej czynności wynosi 3 minuty, w przeciwnym wypadku zostanie orzeczony walkower na niekorzyść drużyny sprawcy.

3.  Za nieprzystąpienie do meczu w wyznaczonym terminie lub przybycie na mecz z ilością zawodników mniejsza niż wymaganą do rozpoczęcia zawodów drużyna ponosi koszty sędziowskie - 190 złotych.

4. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Organizator może podjąć decyzje o nałożeniu na zawodnika, kierownika drużyny, trenera lub drużynę jedną z następujących kar:

a) upomnienie (2 upomnienia = dyskwalifikacja)

b) odsunięcie od jednego bądź więcej spotkań

c) zawieszenie na czas nieokreślony

d) dyskwalifikację

e) wykluczenie z rozgrywek

5. Za otrzymane w rozgrywkach faule techniczne wprowadza się następujące rodzaje kar:

a) pierwszy faul techniczny dla zawodnika (trenera) (w sezonie) – bez konsekwencji

b) drugi faul techniczny zawodnika (trenera) (w sezonie) – zakaz gry w jednym kolejnym meczu lub kara finansowa w wysokości 30 zł

c) trzeci faul techniczny zawodnika (trenera) (w sezonie) – zakaz gry w  dwóch kolejnych meczach lub kara finansowa w wysokości 50 zł

d) czwarty faul techniczny zawodnika (trenera) (w sezonie) – zakaz gry w  dwóch kolejnych meczach lub kara finansowa w wysokości 70 zł

e) piąty i każdy kolejny faul techniczny zawodnika (trenera) (sumowane w sezonie) – zakaz gry w dwóch kolejnych meczach.

f) za dwa faule techniczne dla zawodnika (trenera) w jednym meczu (pierwszy i drugi w sezonie) – zakaz gry  w dwóch kolejnych meczach lub kara finansowa w wysokości 60 zł

g) za dwa faule techniczne dla zawodnika (trenera) w jednym meczu (drugi i trzeci w sezonie) – zakaz gry  w dwóch kolejnych meczach lub kara finansowa w wysokości 80 zł

h) za dwa faule techniczne dla zawodnika (trenera) w jednym meczu (trzeci i czwarty w sezonie) – zakaz gry  w dwóch kolejnych meczach lub kara finansowa w wysokości 120 zł

i) pierwszy faul techniczny dla ławki drużyny (bench) w sezonie - bez konsekwencji

j) drugi faul techniczny dla ławki drużyny (bench) w sezonie - kara finansowa w wysokości 30 zł,

k) trzeci i każdy kolejny faul techniczny dla ławki drużyny (bench)(w sezonie) - kara finansowa zwiększa się o kolejne 10 zł (trzeci - 40 zł, czwarty - 50 zł, itd.)

Faule techniczne ławki drużyny (bench) nie są wliczane do indywidualnych przewinień technicznych trenera/asystenta trenera, bądź kapitana. W trakcie meczu trener/asystent trenera, bądź kapitan może zostać wykluczony za faule techniczne ławki drużyny (bench) zgodnie z przepisami gry w koszykówkę.

Sędziowie mają prawo, jeśli są pewni kto zawinił, do przyznawania personalnie i indywidualnie  fauli technicznych w kierunku zawodnika, który przebywa w strefie ławki (bench). Jednocześnie faule te będą sumowane do wszystkich fauli technicznych tego zawodnika. Faule techniczne przyznawane personalnie zawodnikowi, który przebywa w strefie ławki będą liczone do fauli całej drużyny, natomiast faule techniczne przyznawane ławce (bench) nie będą zaliczane na konto drużyny.

6. Za każdy faul dyskwalifikujący zawodnik otrzymuje:

a) pierwsze przewinienie dyskwalifikujące - zakaz występowania w dwóch kolejnych meczach

b) drugie przewinienie dyskwalifikujące – zakaz występowania w kolejnych trzech meczach

c) trzecie przewinienie dyskwalifikujące – zakaz występowania w czterech meczach

d) czwarte przewinienie techniczne – zakończenie sezonu dla ukaranego gracza.

(powyższe kary nie dotyczą faulu dyskwalifikującego wynikającego z otrzymania dwóch fauli niesportowych, dwóch przewinień technicznych, kombinacji faul niesportowy+faul techniczny w jednym meczu).

7. Za każdy faul niesportowy, który został orzeczony jako kontakt nadmierny, ciężki, a w szczególności mogący spowodować kontuzję lub inny uszczerbek na zdrowiu przeciwnika, zgodnie z zapisem w artykule 36 Przepisów gry w koszykówkę, zawodnik odbywa karę odsunięcia od 2 meczów. Ocena tego zdarzenia leży w gestii organizatora (przedstawiciela obecnego na meczu), który orzeknie o zastosowaniu kary. Decyzja organizatora w tej mierze nie podlega odwołaniu.

8. Za bójkę na terenie hali MOSiR osoby biorące w niej udział otrzymują automatyczną dyskwalifikację do końca sezonu, bez możliwości odwołania się.

9. Za naruszenie nietykalności sędziego lub organizatora, zawodnik otrzymuje automatyczną dyskwalifikację do końca sezonu oraz zakaz gry w dwóch lub więcej kolejnych sezonach rozgrywek Rudzkiej Amatorskiej Ligi Koszykówki.

10. Decyzję o wyborze formy kary, o których mowa w punktach 5b, 5c, 5e niniejszego paragrafu zawodnik (trener) musi przekazać za pośrednictwem kierownika drużyny najpóźniej przed rozpoczęciem następnego, wg terminarza rozgrywek, meczu drużyny.

11. Kary, o których mowa w punktach 5b, 5c, 5e niniejszego paragrafu są obligatoryjne i nie wymagają formy pisemnej mówiącej o nałożeniu kary na zawodnika (trenera) przez organizatora rozgrywek.

12. Zawodnicy ukarani faulem technicznym lub faulem dyskwalifikującym mają prawo odwołania się od nałożonej na nich kary w myśl postanowień punktu 5 niniejszego paragrafu, w terminie nie przekraczającym 24 godzin po zawodach, w których zostali ukarani. W takich przypadkach tylko kierownik drużyny zainteresowanej może złożyć odwołanie. Kierownik ma obowiązek na piśmie, droga elektroniczną złożyć oficjalne pismo uzasadniające odwołanie się od otrzymanej kary.

13. Organizatorzy mają obowiązek w ciągu 48 godzin od otrzymania pisma wydać decyzję podtrzymującą lub anulującą karę. Decyzja organizatorów jest ostateczna i nieodwołalna.

14. Członek drużyny, który odbywa karę zawieszenia (zakazu gry w meczu) w myśl postanowień niniejszego regulaminu nie może przebywać podczas trwania meczu w strefie ławki drużyny.

15. Wszelkie należności finansowe wynikające z nałożonych kar muszą zostać dokonane nie później niż przed przystąpieniem do kolejnych, wg terminarza rozgrywek, zawodów przez stronę zainteresowaną.

16. Za udział w zawodach nieuprawnionego do gry zawodnika/trenera, drużyna, w której wystąpił nieuprawniony zawodnik (trener) przegrywa mecz walkowerem w stosunku 0:20 na korzyść przeciwników.
Dotyczy to w szczególności udziału zawodnika na którym ciążą kary, o których mowa w punktach 5b, 5c, 5e niniejszego paragrafu. Dotyczy to również udziału zawodników (trenerów) nie zgłoszonych do rozgrywek lub zawodników, u których okres po zakończeniu udziału  w rozgrywkach, o których mowa w punkcie 2 paragrafu 6 niniejszego regulaminu jest mniejszy niż jeden (1) rok kalendarzowy.

17. Odstąpienie od nałożenia regulaminowej kary przez organizatora nie może stanowić podstawy unieważnienia decyzji sędziowskiej oraz weryfikacji zawodów i wyniku meczu.

18. Kaucja za wypożyczenia „znaczników” w myśl postanowień § 4 pkt. 5 i 6 wynosi 10 zł od zawodnika za mecz wypożyczenia.

 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Mecze powinny być rozgrywane w przyjaznej i towarzyskiej atmosferze, zgodnie  z obowiązującymi przepisami koszykówki, bez użycia przemocy, w myśl zasad „FAIR-PLAY”.

2.  Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej, ani cywilnej w zakresie szkód na zdrowiu i mieniu biorących udział w rozgrywkach zawodników. Każdy uczestnik bierze udział w rozgrywkach na własna odpowiedzialność. Drużyny i zawodnicy ubezpieczają się dobrowolnie i we własnym zakresie.

4. Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w rozgrywkach Rudzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki.

5. Uczestnik rozgrywek Rudzkiej Amatorskiej Ligi Koszykówki bierze w nich udział na własną (bądź rodziców/opiekunów) odpowiedzialność. Dostarczenie podpisanej karty zgłoszeniowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

6. Uczestnik rozgrywek Rudzkiej Amatorskiej Ligi Koszykówki wyraża zgodę na wykorzystanie swego bądź dziecka wizerunku w postaci zdjęć i innych materiałów audiowizualnych w celach informacyjno-promocyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem: wykorzystanie na stronie internetowej MOSiR Ruda Śląska, w mediach społecznościowych podlegających MOSiR Ruda Śląska, umieszczenie materiałów w informatorach, biuletynach, prezentacjach multimedialnych oraz innych publikowanych materiałach przez MOSiR Ruda Śląska.

7. Uczestnik rozgrywek Rudzkiej Amatorskiej Ligi Koszykówki wyraża zgodę na przetwarzanie swoich bądź dziecka danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania oraz wizerunku w postaci zdjęć i innych materiałów audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem: utrwalenie – rejestracja i emisja, na stronie internetowej MOSiR Ruda Śląska, w mediach społecznościowych podlegających MOSiR Ruda Śląska, umieszczenie materiałów w informatorach, gazetach, biuletynach, plakatach, prezentacjach multimedialnych, spotach telewizyjnych, oraz innych publikowanych materiałach przez MOSiR Ruda Śląska, na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych.

8. Uczestnik rozgrywek Rudzkiej Amatorskiej Ligi Koszykówki oświadcza, iż nie będzie wnosić żadnych roszczeń majątkowych z tytułu publikacji imienia, nazwiska, wizerunku uczestnika (dziecka) oraz fragmentów imprezy sportowo-rekreacyjnej w środkach masowego przekazu oraz zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie w bazach danych informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszenia.

9. Poprzez zgłoszenie do rozgrywek Rudzkiej Amatorskiej Ligi Koszykówki, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej oraz mediach społecznościowych i w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku uczestnika (dziecka), oraz imienia i nazwiska uczestnika (dziecka).   

10. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu "karta zgłoszenia" w związku z uczestnictwem w rozgrywkach Rudzkiej Amatorskiej Ligi Koszykówki organizowanych przez MOSiR w Rudzie Śląskiej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

11. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:  

1) administratorem danych osobowych uczestnika Turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 14a, 

2) dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją rozgrywek Rudzkiej Amatorskiej Ligi Koszykówki, 

3) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, 

4 ) przysługuje uczestnikowi prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania, 

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w rozgrywkach Rudzkiej Amatorskiej Ligi Koszykówki, 

6) zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

12. Uczestnik (rodzic lub opiekun) oświadcza, iż zapoznał się z zgodną z art. 13 ust. 1 i 2 RODO klauzulą informacyjną, dot. przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć lub imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR Ruda Śląska.

13. Podpis zawodnika na formularzu zgłoszeniowym oznacza, iż zapoznał się on z niniejszym regulaminem, oficjalnymi Przepisami gry w koszykówkę oraz ich Oficjalną interpretacją.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie wynikających  z przebiegu prowadzonych rozgrywek.

15. Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

Logowanie i rejestracja

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Pokaż:

Ostatnie wyniki

RALK — Finały
Spotkania 2
O 1. miejsce:
Gwiezdno Flota47:61Rybnik Teamwięcej»
(11-05-2024 13:00)
O 3. miejsce:
Dobermany20:0Budsarwięcej»
(11-05-2024)
Spotkania 1
O 1. miejsce:
Rybnik Team75:67Gwiezdno Flotawięcej»
(20-04-2024 14:20)
O 3. miejsce:
Budsar0:20Dobermanywięcej»
(20-04-2024 13:00)
RALK — Finały
Spotkania 3
O 1. miejsce:
Dobermany64:42Rybnik Teamwięcej»
(06-05-2023 13:20)
Spotkania 2
Rybnik Team64:52Dobermanywięcej»
(29-04-2023 13:20)
O 3. miejsce:
Gwiezdno Flota62:68Monstarswięcej»
(29-04-2023 12:00)
Spotkania 1
O 1. miejsce:
Dobermany69:57Rybnik Teamwięcej»
(22-04-2023 13:20)
O 3. miejsce:
Monstars59:38Gwiezdno Flotawięcej»
(22-04-2023 12:00)