Powrót do serwisu MOSiR:
MOSiR

RALK - Sezon 2019/20

Współpracujemy z:
Sfera TV


Regulamin

 

Regulamin

 §1. ORGANIZATOR ROZGRYWEK

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.

§2. MIEJSCE, TERMINY ORAZ SYSTEM ROZGRYWEK

1. Hala sportowa MOSiR w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Hallera 16b

2. Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z systemem i terminarzem rozgrywek zatwierdzonym przez MOSiR Ruda Śląska.

3. System rozgrywek i jego terminarz zostaną ostatecznie zatwierdzone po potwierdzeniu przez drużyny uczestnictwa w rozgrywkach i podane do wiadomości w komunikacie niezwłocznie po spotkaniu organizacyjnym.

§3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROZGRYWEK

1. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail ralkbasket@gmai.com. Wszelkie informacje w tym zakresie udzielane są w siedzibie MOSiR w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 16 lub telefonicznie pod numerami 0323423350 (MOSiR Ruda Śląska), 664 972 900.

2. Potwierdzenie udziału w rozgrywkach przed spotkaniem organizacyjnym - przesłanie na adres e-mail ralkbasket@gmail.com szczegółowo wypełnionej karty zespołu.

3. Szczegóły dotyczące procedur zgłoszeniowych drużyn określają komunikaty przedsezonowe wydawane przez organizatora ligi.

4. W przypadku dużej liczby chętnych drużyn pierwszeństwo w udziale w rozgrywkach mają drużyny, które w poprzednim sezonie uczestniczyły w rozgrywkach i nie zostały z nich wykluczone.

5. W pozostałych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej weryfikacji drużyn, tym samym do odrzucenia zgłoszenia drużyny.

7. Przybycie na spotkanie organizacyjne, na którym obecność kierowników drużyn jest obowiązkowa.

8. Przedstawienie na spotkaniu organizacyjnym dokumentu potwierdzającego wplatę wpisowego za udział w rozgrywkach.

9. Wysokość wpisowego określa komunikat przedsezonowy.

10. Brak zaległości finansowych zespołów wobec organizatora powstałych w sezonach poprzednich.

§4. OBOWIĄZKI DRUŻYNY I ZAWODNIKÓW

1. Drużyny zobligowane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz terminarza rozgrywek.

2. Drużyna musi posiadać dwóch kierowników. Kierownik jest reprezentantem w sprawach organizacyjnych zespołu, jednakże nie w trakcie trwania meczu. W trakcie meczu, drużynę reprezentuje, z godnie z przepisami gry w koszykówkę, trener/asystent trenera, a w razie jego braku – kapitan drużyny.

3. Drużyny muszą posiadać jednolite stroje koszykarskie z widocznymi numerami z przodu i z tyłu koszulki. Zakres liczb jakie można stosować to cyfry od 1 do 99, jednakże każdy strój musi mieć inny numer.

4. W przypadku, gdy oba zespoły przystąpią do meczu w strojach o zbliżonej kolorystyce, gospodarz (wg terminarza) otrzyma „znaczniki” jednakowego koloru.

5. Każdy uczestnik ligi (zawodnik, trener) ma obowiązek posiadania obuwia zmiennego nie pozostawiającego śladów na powierzchni boiska. W przypadku niespełnienia tego warunku zawodnik nie zostanie dopuszczony do gry.

6. Każdy uczestnik ligi wyrażający zgodę na grę w lidze (wyrażoną umieszczeniem w karcie zespołu podpisanej przez kierowników zespołu), oświadcza że zapoznał się dokładnie z Regulaminem i zgadza się z wszystkimi zapisami w Regulaminie i bierze udział w rozgrywkach na własna odpowiedzialność.

7.  Kapitan drużyny zobowiązany jest posiadać opaskę kapitana.

8.  Najpóźniej na 15 minut przed spotkaniem trener (kapitan) drużyny zobowiązany jest podać skład drużyny, oraz pierwszą piątkę zawodników sekretarzowi zawodów.

 

§5. PRAWA DRUŻYN I ZAWODNIKÓW

1. Drużyna w osobie kapitana ma prawo złożyć protest najpóźniej w 5 minut po zakończeniu spotkania (pisemnie na odwrocie oryginału protokołu meczu).

2. Każda drużyna ma prawo do rozwieszenia 1 bannera reklamowego w dniu rozgrywania meczy.

3. Drużyna w osobie kierownika ma prawo w razie konieczności do złożenia wniosku o przełożenie terminu spotkania. Wniosek musi być uzasadniony i złożony nie później niż 14 dni przed planowanym terminem meczu.

§6. DRUŻYNY

1. Drużyna musi składać się z minimum 5, a maksymalnie 12 zawodników wpisanych do karty zespołu.

2. Członkami drużyny (zawodnikami) mogą być wyłącznie amatorzy nie zgłoszeni do rozgrywek prowadzonych przez PZKosz, ŚlZKosz, a także inne Wojewódzkie Związki Koszykówki, ani podobne organizacje w innych krajach.

3. Status amatora uzyskują osoby, które w danym sezonie nie są zgłoszone do rozgrywek PZKosz, ŚlZKosz, a także innych Wojewódzkich Związków Koszykówki, ani podobnych organizacji w innych krajach.

4. Nie ma ograniczeń wiekowych zawodników. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18-ego roku życia muszą dostarczyć organizatorom pisemną zgodę rodziców.

5. Jeden zawodnik może reprezentować tylko 1 drużynę jednocześnie.

6. Do dnia spotkania organizacyjnego istnieje możliwość zmian w zgłaszanym składzie drużyny bez żadnych ograniczeń.

7. Po spotkaniu organizacyjnym, a do dnia zakończenia 2 kolejki rozgrywek, drużyny posiadają prawo uzupełniania składu zespołu w przypadku posiadania wakatów w liście zawodników.

8. Po spotkaniu organizacyjnym, a do dnia zakończenia 4 kolejki rozgrywek, drużyny posiadają prawo dokonania dwóch zmian w składzie drużyny. Zmian w składzie można będzie również dokonać w przerwie między rundami.

9. Przez zmianę w składzie zespołu rozumie się zarówno wykreślenie ze zgłoszonego składu zawodnika i wpisanie w jego miejsce innego, jak również dopisanie do składu zespołu (w przypadku wakatów na liście) zawodnika.

10. Transfer/przejście zawodnika z drużyny RALK do innej drużyny RALK nie powoduje zmniejszenia ilości możliwych do dokonania zmian w skaldzie tylko w zespole, z którego zawodnik został oddany, a w jego miejsce nie wpisano innego zawodnika.

11. Drużyna ma prawo zgłosić do rozgrywek trenera i asystenta trenera, które to osoby nie zostaną zgłoszone do rozgrywek jako zawodnicy i nie będą miały prawa występować jako zawodnicy podczas meczu.

12. Zastrzeżenia o których mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu mają również zastosowanie  w stosunku do trenera/asystenta trenera.

13. W trakcie meczu, funkcję trenera lub asystenta trenera może pełnić jedynie osoba zgłoszona do rozgrywek przez drużynę z zastrzeżeniem pkt. 8 i 11 niniejszego paragrafu.

14. Jeśli drużyna zgłosiła do rozgrywek trenera i asystenta trenera, tylko te zgłoszone osoby mogą podczas meczu pełnić funkcję trenera i asystenta trenera.

15. Wszystkie osoby nie wymienione w protokole zawodów jako zawodnicy bądź trenerzy drużyn, a przebywające w strefie ławki drużyny, są osobami towarzyszącymi, za których zachowanie podczas zawodów odpowiada osoba pełniąca funkcję trenera w trakcie zawodów.

§7. WERYFIKACJA I PROTESTY

1. Weryfikację zawodów oraz rozpatrywanie protestów przeprowadza organizator na podstawie protokołu spotkań, a także opinii swoich przedstawicieli będących na meczu, sędziów spotkania i zainteresowanych stron.

2. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia protestu w terminie 7 dni od daty złożenia  i powiadomienia obu stron.

3. Protesty dotyczące przebiegu zawodów muszą być zgłoszone do protokołu i podpisane przez kapitana drużyny.

4. W przypadku, gdy drużyna wycofa się w trakcie rozgrywek weryfikacja meczy będzie następująca:

a) jeżeli drużyna nie odbyła do chwili wycofania więcej niż połowy zaplanowanych spotkań, wyniki wszystkich spotkań zostają anulowane, a tabelę klasyfikacji rozgrywek sporządza się bez tej drużyny,

b) jeżeli drużyna odbyła do chwili wycofania więcej niż połowę zaplanowanych spotkań, wyniki odbytych spotkań zostają utrzymane, natomiast kolejne spotkania zostaną zweryfikowane jako walkowery 20:0 na korzyść przeciwników z punktacją w tabeli klasyfikacji rozgrywek 0 dla zespołu, który się wycofał, natomiast 2 punkty dla przeciwników tego zespołu.

 

5. W przypadku, gdy drużyna zostanie wykluczona w trakcie rozgrywek wszystkie mecze tej drużyny zostają anulowane, a tabelę klasyfikacji rozgrywek sporządza się bez tej drużyny.

6. Kolejność w tabeli będzie ustalana na podstawie oficjalnych przepisów FIBA regulujących tę kwestie.

7. Zawody zostaną zweryfikowane jako walkower gdy:

a) drużyna z własnej winy nie stawi się na mecz lub spóźni się więcej niż 10 minut,

b) drużyna stawi się do rozpoczęcia spotkania z mniejszą liczbą zawodników niż 5,

c) drużyna odmawia gry pomimo poinstruowania przez sędziego głównego, aby grę podjęła,

d) drużyna zejdzie z boiska i odmówi dalszej gry,

e) drużyna nie posiada jednolitych strojów koszykarskich i odmawia wypożyczenia „znaczników”.

f) w drużynie wystąpi zawodnik nieuprawniony,

g) zawodnik po otrzymaniu faulu dyskwalifikującego nie zejdzie do szatni w ciągu 3 minut.

8. W momencie gdy na parkiecie pozostanie mniejsza ilość zawodników niż 2 jednej drużyny mecz zostaje PRZERWANY (nie jest traktowany jak walkower) z następującymi konsekwencjami:

I. jeśli w momencie przerwania meczu prowadziła drużyna, przez którą zawody zostały przerwane wynik końcowy meczu zostaje zweryfikowany do stanu 20:0 dla drużyny pozostającej w odpowiedniej ilości graczy. Punktacja w takim przypadku jak przy rozegranym meczu, czyli 2pkt dla zwycięzców 1 dla pokonanych;

II. jeśli w momencie przerwania meczu prowadziła drużyna nie zawiniającą przerwaniu zawodów, jako wynik końcowy traktowany jest wynik który został zapisany w protokole w momencie przerwania spotkania - punktacja jak wyżej;

III. jeśli w momencie przerwania meczu był wynik remisowy wówczas zatwierdzony zostaje wynik 20:0 dla drużyny pozostającej w odpowiedniej ilości graczy - punktacja jak wyżej.

9. Drużyna przegrywająca mecz walkowerem w seriach play-off przegrywa całą serię walkowerem, bez względu na wynik poprzedniego meczu danej serii.

§8. SĘDZIOWIE

1. Mecz sędziuje 2 sędziów na boisku oraz sędziowie funkcyjni:

a) mierzący czas gry i czas 24 sekund,

b) protokolant statystyk.

 

2. Mecze wyznaczone przez organizatorów będzie sędziowało 3 sędziów boiskowych.

3. Sędziów do każdego meczu deleguje, działający z ramienia organizatora referent obsad.

 

§9. PRZEPISY GRY

Spotkania rozgrywane będą zgodnie z aktualnymi przepisami gry w koszykówkę zatwierdzonymi przez Polski Związek Koszykówki z następującymi zmianami lub uzupełnieniami:

1. Zegar zatrzymywany będzie tylko:

a) na czas wykonywania rzutów osobistych (zatrzymanie czasu w chwili pokazania przez sędziego sygnału „rzuty wolne”),

b) w ostatnich 24 sekundach kwart I, II oraz III zgodnie z przepisami gry w koszykówkę,

c)  w ostatnich 2 minutach IV kwarty zgodnie z przepisami gry w koszykówkę,

d) przerwy na żądanie wziętej przez którąś z drużyn,

e) na żądanie sędziego.

2. Ponadto w każdej dogrywce pomiar czasu gry będzie prowadzony jak w kwarcie IV meczu.

3. Przerwa między I-II oraz III-IV kwartą wynosi 2 minuty, natomiast między II-III kwartą 5 minut.

4. W meczu może uczestniczyć maksymalnie 12 zawodników każdej z drużyn.

5. Zawody rozpoczyna co najmniej 5 zawodników każdej z drużyn (jest to warunek konieczny i bezwzględnie przestrzegany),

6. Zawody kończą się w momencie, gdy na parkiecie zostało mniej niż 2 zawodników  z jednej z drużyn (mecz przerwany).

7. W Rudzkiej Amatorskiej Lidze Koszykówki nie ma strzałki wskazującej gry w przypadku sytuacji spornej.

Mecze finałowe będą rozgrywane zgodnie z niezmienionym w żaden sposób przepisami gry w koszykówkę.

§10. KARY I OPŁATY

1.  Drużyna i osoby z nią związane winne zniszczenia obiektu lub wyposażenia hali, w której rozgrywane są zawody ponoszą koszty związane z jej naprawą, a drużyna i osoby z nią związane, zostanie dożywotnio wykluczona z ligi.

2.  W przypadku, gdy sędzia prowadzący zawody stwierdzi, że osoba przebywająca na boisku lub na ławce rezerwowych jest pod wpływem alkoholu bądź zachowuje się w sposób agresywny lub sprzeczny z dobrymi obyczajami, ma on prawo nakazać opuścić obiekt przez tą osobę. Gra zostanie wznowiona dopiero po opuszczeniu przez winowajcę pola gry. Czas na wykonanie tej czynności wynosi 3 minuty, w przeciwnym wypadku zostanie orzeczony walkower na niekorzyść drużyny sprawcy.

3.  Za nie przystąpienie do meczu w wyznaczonym terminie lub przybycie na mecz z ilością zawodników mniejsza niż wymaganą do rozpoczęcia zawodów drużyna ponosi koszty sędziowskie.

4.  W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Organizator może podjąć decyzje o nałożeniu na zawodnika, kierownika drużyny, trenera lub drużynę jedną z następujących kar:

a) upomnienie ( 2 upomnienia = dyskwalifikacja)

b) odsunięcie od jednego bądź więcej spotkań

c) zawieszenie na czas nieokreślony

d) dyskwalifikację

e) wykluczenie z rozgrywek

5. Za otrzymane w rozgrywkach faule techniczne wprowadza się następujące rodzaje kar:

a) pierwszy faul techniczny dla zawodnika (trenera) (w sezonie) – bez konsekwencji

b) drugi faul techniczny zawodnika (trenera) (w sezonie) – zakaz gry w jednym kolejnym meczu lub kara finansowa w wysokości 30 PLN

c) trzeci faul techniczny zawodnika (trenera) (w sezonie) – zakaz gry w  dwóch kolejnych meczach lub kara finansowa w wysokości 50 PLN

d) czwarty faul techniczny zawodnika (trenera) (w sezonie) – zakaz gry w  dwóch kolejnych meczach lub kara finansowa w wysokości 50 PLN

e) piąty i każdy kolejny faul techniczny zawodnika (trenera) (sumowane w sezonie) – zakaz gry w dwóch kolejnych meczach.

f) za dwa faule techniczne dla zawodnika (trenera) w jednym meczu – zakaz gry  w dwóch kolejnych meczach lub kara finansowa w wysokości 60 PLN

6. Za każdy faul dyskwalifikujący zawodnik otrzymuje:

a) pierwsze przewinienie dyskwalifikujące - zakaz występowania w dwóch kolejnych meczach

b) drugie przewinienie dyskwalifikujące – zakaz występowania w kolejnych trzech meczach

c) trzecie przewinienie dyskwalifikujące – zakaz występowania w czterech meczach

d) czwarte przewinienie techniczne – zakończenie sezonu dla ukaranego gracza.

(powyższe kary nie dotyczą faula dyskwalifikującego wynikającego z otrzymania dwóch fauli niesportowych, dwóch przewinień technicznych, kombinacji faul niesportowy+faul techniczny w jednym meczu).

 

7. Za każdy faul niesportowy, który został orzeczony jako kontakt nadmierny, ciężki, a w szczególności mogący spowodować kontuzję lub inny uszczerbek na zdrowiu przeciwnika, zgodnie z zapisem w artykule 36 Przepisów gry w koszykówkę, zawodnik odbywa karę odsunięcia od 2 meczów. Ocena tego zdarzenia leży w gestii organizatora (przedstawiciela obecnego na meczu), który orzeknie o zastosowaniu kary. Decyzja organizatora w tej mierze nie podlega odwołaniu.

8. Za bójkę na terenie hali MOSiR osoby biorące w niej udział otrzymują automatyczną dyskwalifikację do końca sezonu, bez możliwości odwołania się.

9. Za naruszenie nietykalności sędziego lub organizatora, zawodnik otrzymuje automatyczną dyskwalifikację do końca sezonu oraz zakaz gry w dwóch lub więcej kolejnych sezonach rozgrywek Rudzkiej Amatorskiej Ligi Koszykówki.

10. Decyzję o wyborze formy kary, o których mowa w punktach 5b, 5c, 5e niniejszego paragrafu zawodnik (trener) musi przekazać za pośrednictwem kierownika drużyny najpóźniej przed rozpoczęciem następnego, wg terminarza rozgrywek, meczu drużyny.

11. Kary, o których mowa w punktach 5b, 5c, 5e niniejszego paragrafu są obligatoryjne i nie wymagają formy pisemnej mówiącej o nałożeniu kary na zawodnika (trenera) przez organizatora rozgrywek.

12. Zawodnicy ukarani faulem technicznym lub faulem dyskwalifikującym mają prawo odwołania się od nałożonej na nich kary w myśl postanowień punktu 5 niniejszego paragrafu, w terminie nie przekraczającym 24 godzin po zawodach, w których zostali ukarani. W takich przypadkach tylko kierownik drużyny zainteresowanej może złożyć odwołanie. Kierownik ma obowiązek na piśmie, droga elektroniczną złożyć oficjalne pismo uzasadniające odwołanie się od otrzymanej kary.

13. Organizatorzy mają obowiązek w ciągu 48 godzin od otrzymania pisma wydać decyzję podtrzymującą lub anulującą karę. Decyzja organizatorów jest ostateczna i nieodwołalna.

14. Członek drużyny, który odbywa karę zawieszenia (zakazu gry w meczu) w myśl postanowień niniejszego regulaminu nie może przebywać podczas trwania meczu w strefie ławki drużyny.

15. Wszelkie należności finansowe wynikające z nałożonych kar muszą zostać dokonane nie później niż przed przystąpieniem do kolejnych, wg terminarza rozgrywek, zawodów przez stronę zainteresowaną.

16. Za udział w zawodach nieuprawnionego do gry zawodnika/trenera, drużyna, w której wystąpił nieuprawniony zawodnik (trener) przegrywa mecz walkowerem w stosunku 0:20 na korzyść przeciwników.
Dotyczy to w szczególności udziału zawodnika na którym ciążą kary, o których mowa w punktach 5b, 5c, 5e niniejszego paragrafu.
Dotyczy to również udziału zawodników (trenerów) nie zgłoszonych do rozgrywek lub zawodników, u których okres po zakończeniu udziału  w rozgrywkach, o których mowa w punkcie 2 paragrafu 6 niniejszego regulaminu jest mniejszy niż jeden (1) rok kalendarzowy.

17. Odstąpienie od nałożenia regulaminowej kary przez organizatora nie może stanowić podstawy unieważnienia decyzji sędziowskiej oraz weryfikacji zawodów i wyniku meczu.

18. Kaucja za wypożyczenia „znaczników” w myśl postanowień § 4 pkt. 5 i 6 wynosi 10 PLN od zawodnika za mecz wypożyczenia.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Mecze powinny być rozgrywane w przyjaznej i towarzyskiej atmosferze, zgodnie  z obowiązującymi przepisami koszykówki bez użycia przemocy, w myśl zasad „FAIR-PLAY”.

2.  Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych.

3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani cywilnej w zakresie szkód na zdrowiu i mieniu biorących udział w rozgrywkach zawodników.

4.  Podpis zawodnika na formularzu zgłoszeniowym oznacza, iż zapoznał się on z niniejszym regulaminem, oficjalnymi Przepisami gry w koszykówkę oraz ich Oficjalną interpretacją.

5.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie wynikających  z przebiegu prowadzonych rozgrywek.

6.  Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

Logowanie i rejestracja

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Pokaż:

Ostatnie wyniki

RALK — 2. Liga - runda 2
Kolejka 5
2. Liga Grupa A:
Monstars73:57Hicawięcej»
(08-03-2020 10:20)
2. Liga Grupa B:
Energiczni20:0Olimpiawięcej»
(08-03-2020 9:00)
RALK — 1. Liga
Kolejka 20
1. Liga:
Budsar66:85Demonswięcej»
(08-03-2020 19:00)
Gwiezdno Flota108:81Rybnik Teamwięcej»
(08-03-2020 17:30)
Drim Tim77:63Dobermanywięcej»
(08-03-2020 16:00)
Wściekłe Psy52:65Longmanwięcej»
(08-03-2020 14:30)
Romus61:115Green Peaswięcej»
(08-03-2020 13:00)
Atomic68:78Jaworznowięcej»
(08-03-2020 11:40)
RALK — 2. Liga - runda 2
Kolejka 5
2. Liga Grupa A:
Se Gramy37:67Watahawięcej»
(07-03-2020 13:00)
Wielka Kiść67:56Zrywwięcej»
(07-03-2020 11:40)
ZGP51:48Piaśnikiwięcej»
(07-03-2020 9:00)
2. Liga Grupa B:
Dazynt32:74Killa Beeswięcej»
(07-03-2020 10:20)